Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Identifikace smluvních stran:

 1. Provozovatel obchodu www.veseleponozky.cz, dále jen prodávající:
  Jan Lněnička, Slezská 8, 56802 SVITAVY, IČO: 03147720
  a
 2. Kupující, kterým se stává fyzická či právnická osoba, která řádně vyplní příslušné objednávkové či registrační formuláře obchodu. Osoba se stává kupujícím i v případě, že objedná zboží jiným způsobem (e-mailem, telefonicky) a nevznese námitky proti rekapitulaci objednávky zaslané prodávajícím na e-mail kupujícího. Kupující odpovídá za správnost vyplněných identifikačních údajů (jméno a příjmení, přesná adresa, telefon a e-mail). Prodávající má právo ověřit telefonicky či e-mailem údaje uvedené v objednávce.

II. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží.

Provozovatel obchodu se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou nutných informací pro dopravce a případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Registrací údajů v systému www.veseleponozky.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

III. Vznik kupní smlouvy

1. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v dohodnuté lhůtě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované na stránkách obchodu www.veseleponozky.cz dle názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Místo a doba dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dostupnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dostupnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly, nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží v internetovém obchodě s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. Objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Objednávka může být ze strany kupujícího zrušena a ze strany prodávajícího neakceptována po vzájemné dohodě smluvních stran. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku nebo její část neakceptovat v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo došlo k vyprodání skladových zásob. V tomto případě bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, maximálně do 14 dnů od dohody smluvních stran. Prodávající si též vyhrazuje právo vyžadovat platbu předem od zákazníka, na jehož adresu byla v minulosti zaslána zásilka na dobírku, kterou nepřevzal.

3. Doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (přepravce). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím České pošty). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

4. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží od přepravce či na dohodnutém výdejním místě kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou. Prodávající informuje kupujícího o termínu odeslání zboží. V případě, že zásilka není ve lhůtě 3 pracovních dnů přepravcem doručena ani přepravce neoznámí její uložení, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího, aby prověřil pohyb zásilky. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit přepravci či předávajícímu.

5. Úložní doba

V případě, že kupující není přepravcem zastižen na dodacím místě, může být zásilka uložena na místě určeném přepravcem. Kupující se zavazuje převzít zaslané zboží nejpozději v poslední den úložní lhůty, jinak může být zásilka považována za doručenou. V případě opakovaného zaslání je vybírán poplatek dle sazebníku.

6. Částečné plnění, rozdělení objednávky

Smluvní strany se mohou dohodnout na částečném plnění objednávky na více typů zboží s různou dobou dostupnosti. Objednávka může být po dohodě smluvních stran rozdělena do dvou či několika zásilek, s tím, že náklady na přepravu jsou kupujícímu účtovány pouze jednou.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na www.veseleponozky.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě nakupujícího. Objednávky, které nebyly uhrazeny během 5 (pěti) následujících pracovních dní od data objednání, budou považovány za zrušené ze strany zákazníka a stornovány.

2. Cena dopravy

K ceně předmětu koupě bude připočítán poplatek za dopravu dle následujícího sazebníku:

 • doprava zdarma při nákupu od 1.290,- (prostřednictvím Zásilkovny - výdejní místa)
 • doprava zboží prostřednictvím Zásilkovny - výdejní místa: Kč 65,-
 • doprava zboží prostřednictvím Zásilkovny - na adresu CZ: Kč 89,-
 • doprava zboží prostřednictvím Zásilkovny - na adresu SK: Kč 119,-

Ve výše uvedených cenách jsou již zahrnuty i expediční náklady a balné.

Za zpoždění vzniklé během přepravy, tj. na straně dopravce, neručíme.

Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty i expediční náklady a balné.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství a veškerého označení použitého výrobcem nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující je oprávněn též ve lhůtě 14 dnů od data převzetí předmětu koupě oznámit písemně (též elektronicky) prodávajícímu svůj úmysl odstoupit od kupní smlouvy, a teprve poté do 14 dnů nepoužitý a nepoškozený předmět koupě v původním obalu včetně příslušenství a veškerého značení od výrobce prodávajícímu vrátit. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od data odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však vrátí kupujícímu částku až poté, co bylo zboží kupujícím vráceno/doručeno v bezvadném stavu. Je-li k zakoupenému a řádně zaplacenému předmětu koupě přidán v rámci akční nabídky další předmět zdarma, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

VII. Záruka a reklamace

1. Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena výrobcem doba delší. Za záruční list se považuje též doklad o zakoupení věci (faktura). Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, mechanickým poškozením či běžným opotřebením.

2. Oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným (též e-mailovým) oznámením doručeným prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac. dní prodávajícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající.

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IX. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování naleznete v oddílu: "POŠTOVNÉ, DOPRAVA A PLATBA"

X. Závěrečná ustanovení

 1. V okamžiku, kdy kupující v systému www.veseleponozky.cz stiskne odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou bezvýhradně akceptovány a stávají se součástí ujednání stran v budoucí kupní smlouvě.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 3. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádku, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná.
 6. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 19.12.2021.